Dealer login

Home Producten Downloads Nieuws Bedrijfsprofiel Route RMA Klant worden Privacy Training

Aanmelden nieuwsbrief

A.V.D. Mailinglijst
Naam: Email:

 

Privacy bepalingen Algemene voorwaarden

(toegevoegd aan bestaande Algemene Voorwaarden)

               Algemeen

 1.  A.V.D. Security B.V. werkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: de AVG) en verzamelt alleen de persoonsgegevens waarvoor zij een grondslag voor de verwerking heeft.
 2.  A.V.D. B.V. zorgt voor voldoende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen voor een adequaat beveiligingsniveau van de aan haar ter beschikking gestelde persoonsgegevens.
 3. Ook bij de inschakeling van derden legt A.V.D. Security B.V. de door haar ingeschakelde derden de verplichting op om te voldoen aan de AVG en stelt zij - voor zover noodzakelijk - extra waarborgen in om de veiligheid van de persoonsgegevens te kunnen bewerkstelligen.
 4. Zonder toestemming worden geen persoonsgegevens met bedrijven buiten de EER gedeeld, tenzij A.V.D. Security B.V. daartoe wettelijk wordt verplicht of ingeval A.V.D. Security B.V. toestemming heeft voor de verwerking van persoonsgegevens buiten de EER.

 

Datalek

 1. Voor zover ondanks de getroffen organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen zich verlies van persoonsgegevens voordoet, dan stelt A.V.D Security B.V. de Verantwoordelijke onder de AVG hiervan zo spoedig mogelijk binnen de door partijen afgesproken termijn op de hoogte.
 2.  A.V.D. Security B.V. zal zich inspannen om schade als gevolg van het datalek te minimaliseren en voor zover mogelijk ongedaan te maken.
 3. Een datalek ontslaat de Cliënt niet van zijn verplichtingen uit de overeenkomst met A.V.D. Security B.V., tenzij de Cliënt kan aantonen c.q. aannemelijk maken dat er sprake is van grove schuld of nalatigheid aan de zijde van A.V.D Security B.V..
 4. Datalekken, welke hebben plaatsgevonden bij de medewerkers van A.V.D. Security B.V.,  dienen aan A.V.D Security B.V. gemeld te worden binnen 12 uur na ontdekking van het datalek. Alle relevante informatie omtrent het datalek dient daarbij te worden vermeld.

 

Bewaartermijnen

 1. A.V.D. Security B.V. zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de tussen partijen afgesproken opdracht, tenzij
 1. de Cliënt toestemming verleent voor een langere bewaartermijn.
 2. A.V.D. Security B.V. op grond van wettelijke bepalingen tot een langere bewaartermijn wordt verplicht.